Regulamin

Obowiązuje od 20.05.2024r.

Agencja marketingowa SeeSell, której właścicielem jest Grey Edu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Nowogrodzkiej 2B 92-221. Identyfikująca się numerami: NIP: 7282854460, REGON: 38971777100000, KRS: 0000917181 e-mail: hello@seesell.pl

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: RODO, ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm) Grey Edu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Nowogrodzkiej 2B 92-221. Identyfikująca się numerami: NIP: 7282854460, REGON: 38971777100000, KRS: 0000917181 zwana w dalszej części Regulaminu „Usługodawcą”, wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, zasady przetwarzania danych osobowych, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego oraz warunki przesyłania informacji handlowej.

§1 DEFINICJE

 1. Administrator Danych Osobowych wszystkich powiązanych witryn „www.seesell.pl”:
  Grey Edu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Nowogrodzka 2B, 92-221 Łódź
  NIP: 7282854460.
  W każdej sprawie związanej z danymi osobowymi, Użytkownik może się z nami skontaktować w każdej chwili, jako z Administratorem, wysyłając e-mail na poniższy adres: hello@seesell.pl.
 2. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 3. Dane kontaktowe i adres reklamacyjny – Punkt 1.
 4. Cennik dostaw:
  Wszystkie produkty dostępne są w formie zdalnej/online. Administrator nie wysyła żadnych produktów metodą tradycyjną.
 5. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
 6. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 8. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 10. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 11. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 13. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 14. Miejsce wydania – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazany w zamówieniu przez Kupującego.
 15. Moment wydania – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 16. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę.
 17. Polityka prywatności – zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych – dostępna na stronie na stronie seesell.pl w zakładce „POLITYKA PRYWATNOŚCI”
 18. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 19. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego, jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 20. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
 21. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.
 22. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy niebędące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.
 23. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 24. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 25. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem głównym pakiety.seesell.pl.
 26. Płatność – we wszystkich serwisach, płatności odbywają się za pośrednictwem serwisów PayNow.
 27. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, jak również innych powiązanych ze sobą stron internetowych, zapewniających przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 28. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 29. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 30. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności, jeśli rzecz:
  • nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta;
  • nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jej przeznaczenia;
  • została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
  • w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
  • nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się, jako producent, chyba, że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo, gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
 31. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także, jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 32. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu, określające jednoznacznie:
  • rodzaj i ilość produktów;
  • rodzaj dostawy;
  • rodzaj płatności;
  • miejsce wydania rzeczy;
  • dane Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
 33. Użytkownik – dowolny internauta przeglądający treści zawarte w serwisach wymienionych w pkt. 25 par. 1, mogący zostać klientem.

§2 ZASADY KORZYSTANIA Z PAKIETÓW

1. Korzystanie z Usług wymaga od Usługobiorcy dokonania akceptacji warunków Regulaminu oraz Polityki prywatności, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
2. W celu uzyskania możliwości korzystania z Usług, dane Usługobiorcy muszą zostać wprowadzane w trakcie procesu zakupu odpowiedniego Pakietu Usług, poprzez wypełnienie elektronicznego formularza na stronie www.seesell.pl lub www.pakiety.seesell.pl
3. Usługobiorca zobowiązany jest do wypełnienia formularza, który otrzyma bezpośrednio po zakupie danego pakietu Usług. Jeśli Usługobiorca nie otrzymał wiadomości e-mail od Usługodawcy proszony jest o kontakt na mail hello@seesell.pl
4. Usługodawca rozpoczyna swoją pracę do 72h roboczych od momentu uzyskania niezbędnych informacji potrzebnych do realizacji usługi.
5. Jeśli któryś z produktów danego pakietu wymaga autoryzacji np. film video reels, grafiki reklamowe, scenariusze do filmów video wysyłane są do Usługobiorcy, który ma 48h robocze na weryfikację. Po tym czasie traktuje się daną część usługi za wykonaną bez możliwości poprawki.
6. Usługi tj. realizacja grafik reklamowych, artykuły blogowe, stworzenie scenariuszy na video, montaż reels mają możliwość jednej poprawki w cenie pakietu.
7. Usługobiorca zobowiązany jest do rzetelnego wypełnienia formularza po zakupie pakietu.
8. Kontakt między stronami może odbyć się w formie mailowej, wideokonferencji, telefonicznej.
9. Dokumenty wymieniane między Usługodawcą, a Usługobiorcą w ramach świadczenia Usług będą przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail.
10. Za każdą edytowaną treść przez Usługobiorcę, która została przekazana przez Usługodawcę odpowiedzialność bierze Usługobiorca.
11. Usługodawcy przysługuje prawo do kontaktu w formie telefonicznej lub mailowej w celu uzupełnienia opisu stanu faktycznego lub ustalenia indywidualnego terminu wykonania Usług.
12. Wszelkie braki treści, dokumentów, informacji będą zgłaszane przez Usługodawcę drogą mailową Usługobiorcy, tym samym nie zwalnia to Usługobiorcy do ich dostarczenia.

§3 PŁATNOŚCI

1. Usługobiorca w celu dokonania zakupu Pakietu Usług powinien stosować się do komunikatów oraz wskazówek widocznych na stronie internetowej www.seesell.pl lub www.pakiety.seesell.pl w trakcie zamawiania Pakietu Usług.
2. Wybór odpowiedniego Pakietu Usług uzależniony jest od faktycznych potrzeb Usługobiorcy, tj. od tego w jakiej formie oraz w jakim zakresie prowadzi działalność gospodarczą, a także jakie usługi/produkty świadczy w dniu zawierania Umowy. W przypadku wyboru Pakietu Usług, który nie jest zgodny ze stanem faktycznym, Usługodawca może odmówić świadczenia Usług w zakresie, który odnosi się do potrzeb i problemów związanych z działalnością prowadzoną w formie, której nie jest dedykowany wybrany Pakiet.
3. Ceny podane na stronie www.seesell.pl i www.pakiety.seesell.pl to ceny netto, do których zostanie doliczona odpowiednia stawka podatku VAT.
4. Do 7 dni przed końcem pakietu Usług do Usługobiorcy zostanie wysłany mail przypominający od Usługodawcy o końcu pakietu i możliwości jego przedłużenia. Wystawiana jest na tej podstawie faktura proforma i po opłaceniu Usługobiorca otrzymuje fakturę VAT.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo przedstawienia indywidualnej oferty cenowej dla wybranych Usługobiorców.
6. Za dokonanie zapłaty ceny uważa się moment uznania rachunku bankowego wskazanego przez Usługodawcę.
7. Usługobiorca wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT w formacie PDF, drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail

§4 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę.
2. Zakres świadczonych Usług uzależniony jest od zakupionego przez Usługobiorcę Pakietu Usług. Usługobiorca może uzyskać informację o zakresie przysługujących mu Usług z Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu. W przypadku zlecenia Usługodawcy wykonania usługi nieobjętej danym Pakietem Usług, usługa ta może zostać wykonana w terminach i na zasadach ustalonych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, za wynagrodzeniem ustalonym przez Strony na drodze negocjacji poprzez komunikację mailową lub telefoniczną.
3. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
4. Usługobiorca ma możliwość korzystania z Usług w ramach zakupionego Pakietu po podaniu niezbędnych, rzetelnych informacji wypełniając formularz, który zostanie przesłany Usługobiorcy na adres mailowy podany w formularzu zamówienia po zakupie Usługi.
5. Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe po stronie Usługobiorcy lub osób trzecich w związku ze świadczeniem Usług. Wszelka odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu świadczonych Usług jest wyłączona.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z Usług przez osobę nieuprawnioną, która na skutek zawinionego działania lub zaniechania Usługobiorcy uzyskała dostęp do Usług świadczonych przez Usługodawcę.
7. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się przez Usługobiorcę do otrzymanych porad i opinii, jeśli Usługobiorca nie przekaże wszystkich niezbędnych informacji, wpływających na wykonanie Usługi.
8. Usługobiorca zobowiązany jest do podania niezbędnych dostępów np. do zaplecza strony www lub kont reklamowych, celem prawidłowego wykonania Usługi.
9. Usługodawca zobowiązuje się do poszanowania know-how Usługobiorcy. Gwarantuje, że dane podane w ramach wykonania Usługi będą przechowywane w sposób bezpieczny, gwarantujący bezpieczeństwo informacji Usługobiorcy, a dostęp do tych informacji będą mieli jedynie pracownicy potrzebni do realizacji Usługi.
10. Strony zobowiązane są do zachowania poufności w zakresie przebiegu współpracy, w szczególności w zakresie informacji lub materiałów odnoszących się do działalności Usługodawcy lub Usługobiorcy oraz podmiotów z nimi współpracujących, które to informacje lub materiały przekazywane są w związku z wykonywaniem Umowy, w szczególności, choć nie wyłącznie – w formie ustnej, pisemnej, w formie zapisu cyfrowego, a także informacji uzyskanych drogą obserwacji w czasie wizyt na terenie miejsc wykonywania działalności przez Usługodawcę, nawet jeżeli przed ich przekazaniem nie zastrzeżono wyraźnie, że są one informacjami poufnymi w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§5 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Niniejszy paragraf dotyczy wyłącznie uprawnień Przedsiębiorcy – Konsumenta.
2. Przedsiębiorca – Konsument może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.
3. W przypadku wyrażenia przez Usługodawcę zgody na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy, Usługobiorca traci prawo odstąpienia od Umowy.
1. Niniejszy paragraf dotyczy wyłącznie uprawnień Przedsiębiorcy – Konsumenta.
2. Przedsiębiorca – Konsument może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.
3. W przypadku wyrażenia przez Usługodawcę zgody na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy, Usługobiorca traci prawo odstąpienia od Umowy.
4. Usługodawca zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres mailowy hello@seesell.pl
5. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
6. W razie odstąpienia od Umowy, Usługodawca ma obowiązek nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Usługobiorcy wszystkie dokonane przez niego płatności.

§6 REKLAMACJE

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail hello@seesell.pl
2. Usługobiorca w opisie reklamacji zobowiązany jest podać: informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności:

a) rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości;
b) żądanie Usługobiorcy;
c) dane kontaktowe składającego reklamację.

3. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w formularzu zamówienia lub wskazany adres mailowy wskazany w formularzu kontaktowym.
4. Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego o przyczynach opóźnienia, a także przewidywanym, niezbędnym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Grey Edu sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Nowogrodzka 2B (92-221) .
2. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych jest udostępniona na stronie www.seesell.pl w zakładce “Polityka Prywatności”.
3. W przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę zgody, Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu rozwoju nowych produktów w zakresie świadczenia usług w ramach prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej, w szczególności tworzenie nowych produktów.
4. Przesłanie Usługobiorcy informacji handlowej lub Newslettera produktowego przez Usługodawcę drogą elektroniczną odbędzie się na adres podany przez Usługobiorcę za jego zgodą.